Age 6 — November 16

Parents: Jason & Shannon Gordon

Grandparents: Richard & Joyce Gordon

Great-Grandparent: Elaine Rhyne